Arkiv for kategorien ‘Travelmarket’

Travelmarket tæt på 2008-mål

torsdag, 15. maj 2008

Af journalist Jørgen Rasmussen

Meget tyder på, at First North-selskabet, Travelmarket, kommer fint i mål hvad angår regnskabsåret 2007-08. Af selskabets seneste kvartalsregnskab fremgår det således, at 74 % af omsætningen og 80 % af EBITDA-overskuddet er i hus efter regnskabsårets første 3 kvartaler.

Opgjort i rene tal gav årets første tre kvartaler en omsætning på 17,1 mio. kroner og et resultat før skat og afskrivninger på 2,9 mio. kroner. Målet i prospektet er sat til 3,6 mio. kroner, hvilket tyder på, at meget skal gå galt for Travelmarket, før 2007-08 målene ikke bliver indfriet.

Ikke desto mindre har kursen på selskabets aktier siden introduktionen på First North i november 2007 lidt en krank skæbne. Som forudset af denne artikels forfatter, er kursen dykket ned på et niveau omkring 15 – 16 under, hvilket modsvarer et kursfald på 42 % i løbet af blot et halvt år.

Forklaringen på kursfaldet skal efter alt at dømme søges i en lidt anstrengt prisfastsættelse ved børsintroduktionen i kombination med et usædvanlig negativt marked, som specielt har ramt small cap-segmentet og ikke mindst First North-aktierne.

Vurdering:
Ved det aktuelle kursniveau begynder Travelmarket at se interessant ud for den langsigtede og risikovillige investor.

Ledelsen virker seriøs og har indtil videre opfyldt sine målsætninger fra prospektet. Markedet er i vækst og selskabets ambitioner om indtrængning i bl.a. Tyskland  og Storbritannien kan give bonus på langt sigt.

Efter et kursfald på cirka 42 % er risikoen i aktien reduceret markant, men yderligere kursfald kan dog langt fra udelukkes.

På den anden side burde opkøbsmuligheden lægge end bund under kursen. Konceptet i Travelmarket ikke unikt, men eventuelle konkurrenter kan vælge at betale sig fra startomkostningerne ved en etablering og opkøbe en eksisterende virksomhed.

Såfremt en større spiller beslutter sig for at trænge ind på det danske marked og den store spiller ser betydelige synergier i et opkøb af Travelmarket, kan prisen for virksomheden sagtens overstige den aktuelle kurs.

Vurderet ud fra opkøbsmuligheden er der dermed lagt en bund under kursen, men om bunden udgør 10 eller 15 kroner pr. aktie er svært at sige noget håndfast om.

Den forsigtige investor kan afvente regnskabet og derefter overveje en eventuel investering. Regnskabet vil efter alt at dømme ikke bringe ret meget nyt i forhold til selskabets seneste kvartalsregnskab, men vil indeholde et vigtigt forecast for 2008-09.

Forretningsområde:
Forretnings-idéen i Travelmarket matcher i store træk Jobindex og fungerer efter det velkendte Google-princip. Et antal søgerobotter suger løs af alle rejsetilbud på nettet, hvorefter tilbuddene kategoriseres og sætte layoutmæssigt pænt op på selskabets webside.

I lighed med Google hentes indtjeningen fra salg af annoncer og klik-betalinger. Ønsker et flyselskab ekstra eksponering, koster det penge. En anden del af indtjeningen hentes via salg og udvikling af software til rejseselskaberne og konsulentbistand.

Hele konceptet er til at forstå, og rent regnskabsmæssigt er der ikke slinger i valsen. Virksomheden har gennem de sidste fire år kørt med et beskedent overskud, hvilket bl.a. er trukket ned af udgiftsførte udviklingsomkostninger.

Kurs og nøgletal:
Aktiekursen har siden børsintroduktionen befundet sig i nedtrend, men positive oplysninger omkring forventningerne til det kommende års regnskab og et mere positivt aktieklima, kan sætter en stopper for den sivende tendens.

Ved en kurs på 15 handles aktien til en indre værdi på omkring 2,2, og en forventet P/E på 30,6.

Er virksomheden i stand til at indfri sine økonomiske målsninger om en omsætning i 2008-09 på cirka 29 mio. kroner og samtidig kan fastholde en EBIT-margin på cirka 8 %, er der lagt op til et resultat efter skat i 2008-09 på cirka 2,1 mio. kroner. 

Holder ovennævnte forudsætninger stik, vil aktien blive handlet til en P/E-værdi på 19,6, hvilket ikke turde være urimeligt set i forhold til kurspotentialet, hvis selskabet skulle få succes med sin ekspansive strategi.

Køb og salg:Travelmarket er en af de mest illikvide First North-aktier, hvilket gør det vanskeligt at handle selv små portioner af aktier uden at påvirke kursen. Som investor vil du derfor få svært ved at sælge dine aktier i virksomheden, hvis du skulle få behov for likvider eller du af anden årsag ønsker at træde ud af investeringen. Pas især på med indkøb af aktien, hvor en kortvarig efterspørgsel efter aktien kan presse kursen nordpå.

Finanskalender:
22-04-08: Årsregnskabsmeddelelse for 2007-08

Egne aktiebesiddelser:
Jørgen Rasmussens ejer ikke aktier i Travelmarket

Kommentar: Danfold går svær emission i møde

fredag, 7. december 2007

Af journalist Jørgen Rasmussen

Efter et skuffende resultat af Travelmarket-emissionen, hvor private investorer kun købte aktier for 2,3 mio. kroner, tegner alt til, at Danfold går en svær emission i møde.

I modsætning til Travelmarket, er emissionen i Danfold ikke sikret på forhånd gennem en 100 % tegningsgaranti. Men selv om 81 % af tegningsbeløbet er garanteret, kræver det alligevel, at private investorer hoster op med 6,4 mio. kroner, hvilket er næsten tre gange så meget som Travelmarket var i stand til at afsætte af aktier.

Dertil kommer, at Danfold ikke kan betragtes om noget decideret røverkøb, hvor chancerne for en kurseksplosion efter børsnoteringen i givet fald kunne lokke husarerne til.

Endelig bør det noteres, at en investering i en underleveradør til møbelindustrien næppe er det mest sexede i en tid, hvor cykliske aktier ikke er de mest populære investerings-emner blandt investorerne.

Danfold har selv sat som betingelse for emissionens gennemførelse, at der skal tegnes mindst 4.375.000 aktier a 8 kr.  Heraf har selskabet sørget for bindende forhåndstilsagn om tegning på 1.917.400 aktier, mens der er udstedt tegningsgarantier for yderligere 1.650.000 aktier.

Tilbage resterer et minimumssalg af 807.600 aktier til private investorer, hvilket modsvarer en kursværdi på 6,4 mio. kroner.

Private aktionærer droppede Travelmarket

torsdag, 6. december 2007

Af journalist Jørgen Rasmussen

Travelmarkets overståede emission sikrede selskabet 140 nye aktionærer, der i gennemsnit har tegnet nyudstedte aktier for 16.342 kroner. Dermed har private ionvestorer kun bidraget med 16 % af bruttoprovenuet på 14,3 mio. kr., fremgår det af en meddelelse til First North.

Hovedaktionæren Richard Bunck har udnyttet sin tegningsret på de resterende 462.000 aktier, hvorefter han i alt ejer 72,8 % af selskabets aktiekapital. De nye aktier er ikke omfattet af indgået lock-up aftale og kan således handles fra 1. handelsdag på First North.

Travelmarket oplyser, at der hurtigst muligt vil blive indgået en aftale om en market  maker ordning, hvorved likviditetsstillelse omkring handel med selskabets aktier vil blive sikret.

Kort og godt:
Travelmarket udbød under emissionen 550.000 aktier til private investorer, som sammenlagt har tegnet 88.000 aktier. Selskabet optages til handel på OMX/First North den 13. december. 

Travelmarket: En langsigtet spekulationsmulighed

torsdag, 15. november 2007

Af journalist Jørgen Rasmussen

Er du villig til at betale prisen for drømmen om den store gevinst, er Travelmarket en oplagt investeringsmulighed. Men med en beskeden indtjening i sigte de næste tre år, kan der gå lang tid, inden en eventuel gevinst lader sig ane i horisonten. Til gengæld tyder meget på, at muligheden for et opkøb af virksomheden lægger en bund under kursen, der næppe vil falde lavere end mellem 15 og 20.

Mange rejsende kender Travelmarket som stedet, hvor man søger efter billige charter- og flyrejser. Virksomheden har i sin nuværende form eksisteret siden 2001, hvor det gamle Travelmarket måtte lukke ned for harddiskene i kølvandet på dot.com-krisen.

I dag er Travelmarket en toptrimmet virksomhed, med stifter og storaktionær, Ole Stouby som adm. direktør og med Richard Bunck som majoritetsaktionær med en ejerandel på 70 %. Richard Bunck er bl.a. kendt fra sine interesser i Søndagsavisen.

Dansk special-Google
Forretnings-idéen i Travelmarket matcher i store træk Jobindex og fungerer efter det velkendte Google-princip. Et antal søgerobotter suger løs af alle rejsetilbud på nettet, hvorefter tilbuddene kategoriseres og sætte layoutmæssigt pænt op på selskabets hjemmeside.

I lighed med Google hentes indtjeningen fra salg af annoncer og klik-betalinger. Ønsker en virksomhed ekstra eksponering, koster det penge. En anden del af indtjeningen hentes via salg og udvikling af software til rejseselskaberne og konsulentbistand.

Hele konceptet er til at forstå, og rent regnskabsmæssigt er der ikke slinger i valsen. Virksomheden har gennem de sidste fire år kørt med et beskedent overskud. Men trods en stigende omsætning, er overskuddet løbende er faldet og udgør i det seneste regnskab kun 837.000 kroner.

Forklaringen er, at virksomheden siden 2004/05 har brugt cirka 6 mio. kr. på udvikling af software, som er udgiftsført i regnskabsåret. Heraf er cirka 2,3 mio. kr. udgiftsført i 2006/07-regnskabet. 

Prisen anelse pebret
Richard Bunck og Ole Stouby samt den ansvarlige rådgiver, Dahl-Sørensen, er blevet enige om, at virksomheden har en værdi af 71,5 mio. kroner. Fraregnet nettoprovenuet på 13 mio. kroner, udgør den ”rene” værdi af virksomheden således 58,5 mio. kroner.

Vurderet ud fra nøgletallene forekommer prisfastsættelsen en anelse anstrengt og kræver et pænt løft i indtjeningen for at kunne retfærdiggøres. Ved børsintroduktionen er Travelmarket prissat til en forventet P/E-værdi på 41,7 og en P/S-værdi på 2,5, når nettoprovenuet er fratrukket den officielle markedsværdi.

Indregnes den fulde værdi af virksomheden, bliver aktien ved en emissionskurs på 26 handlet til en forventet P/E-værdi på 51, mens P/S kan opgøres til 3,1. Væksten i omsætning har siden 2003 ligget på gennemsnitligt 16 % årligt, hvilket er pænt, men ikke eksorbitant inden for det hastigt voksende marked for søgemaskine-relaterede aktiviteter.

Til sammenligning handles Jobindex til en forventet P/E-værdi på 24,4 og en P/S-værdi på 6,3, hvilket ganske vist også kan betragtes som dyrt. Men til gengæld har Jobindex oplevet en årlig vækst i omsætningen siden 2002 på 58 %, mens indtjeningen er steget med 150 % årligt.

Så mange penge er der imidlertid ikke i rejsebranchen, fremgår det af regnskaberne fra Travelmarket.

Markedssituation tilsiger ekstra rabat
En fair pris for aktien og dermed for selskabet er imidlertid svær at fastsætte. Men gør vi os den antagelse, at Travelmarket er i stand til at opfylde sine egne forventninger til omsætning og indtjening helt frem til 2010/11-regnskabet og antager vi samtidig, at aktien til den tid bør handles på samme P/E-niveau som Jobindex, bør den aktuelle kurs placere sig lige omkring 20.

Antager vi under de samme forudsætninger, at Travelmarket-aktien om tre år kan handles til en P/E-værdi på 30, virker et niveau på 26 som et hæderligt køb, men kan ikke karakteriseres som ugens slagtilbud.

Specielt ikke i den aktuelle situation med uro på de finansielle markeder, hvor det  langt fra givet, at kursen straks efter børsintroduktionen vil buldre nordpå. 

Samtidig har der i år ikke været de bedste erfaringer med kursudviklingen på First North hos eller lovende IT-selskaber. Samtlige IT-selskaber noteret i år handles i dag til en lavere kurs, end aktierne oprindeligt blev udbudt til i prospektet.

Udvider indsatsen i Norge og Sverige
Travelmarket har efter sommerferien startet en markedsføringskampagne i Sverige og Norge, som skal bringe brugerantallet op i de to lande. Målt over det seneste år har antallet af brugere på Travelmarket i vore to nabolande stort set ikke ændret sig, hvilket der nu skal rettes op på.

Rent indtjeningsmæssigt er branchen skruet sammen på den måde, at en lille aktør ikke har den store udsigt til at tjene penge. Først når antallet af brugere kommer over ”den kritiske masse”, sker det for alvor noget med indtjeningen. I den situation bliver det lettere at sælge annoncer og tilmed forlange flere penge for dem.

På et års sigt er der imidlertid ikke udsigt til, at vi får afgørende nyt på den front. Markedsandelen i Danmark ser ikke ud til at stige, og det kan blive en sej kamp at flytte norske og svenske brugere over hos Travelmarket.

Planerne hos Travelmarket begrænser sig dog ikke til Skandinavien, men omfatter også store lande som Storbritannien og Tyskland. Få selskabet succes med at etablere sig i alle de største lande i Euro, ligger der et betydeligt kurspotentiale i aktien.

Opkøbsmulighed lægger bund under kursen
Indtrængningsbarriererne i branchen er begrænsede og består dybest set af en bunke risikovillig kapital til udvikling af software og markedsføring af et website. Isoleret set har Travelmarket ikke noget unikt produkt og er derfor underlagt konkurrencens barske vilkår.

Et alternativ til en ny spillers egen indtrængning på markedet er dog et opkøb af en eksisterende virksomhed og her kan ligge en kurstrigger for Travelmarket. Hvis prisen for at starte en ny virksomhed er højere end køb af en eksisterende virksomhed, kan Travelmarket blive mål for opkøb.

I så fald fastsættes prisen på Travelmarket ikke ud fra almindelige nøgletal, men ud fra, hvad en ny spiller ellers skulle betale for at komme ind på markedet. Vurderet ud fra opkøbsmuligheden er der dermed lagt en bund under kursen, men om bunden udgør 20, 30 eller 40 kroner pr. aktie er svært at sige noget håndfast om.

Store muligheder med begrænsede risici
Opsummerende ser jeg en del begrænsede risici i aktien, men også store muligheder i aktien, som absolut er en overvejelse værd. Som investor kan du vælge at købe aktien som en form for en langsigtet lodseddel i stil med en biotekaktie, hvor du har masser af tid til at vente på gevinsten.

I forbindelse med børsnoteringen, ser jeg dog intet forgjort i, at afvente virksomhedens udvikling og nyhedsflowet fra denne. Når eller hvis virksomhedens strategi begynder at bære frugt, kan du som investor altid hoppe ind i aktien.

Som ny investor bærer du nemlig stadig risikoen for, at Travelmarket ikke får succes i sine bestræbelser på et internationalt gennembrud. I så fald kan aktiekursen uden problemer sive ned mod 15 – 20 på det illikvide First North-marked.

De gamle investorer, der for seks år siden betalte tre kroner stykket for 80 % af aktierne, har derimod ikke det store at tabe længere. Deres gevinst er sikret, men det samme gælder ikke for de nye investorer.

Får Travelmarket held med at vinde markedsandele i Norge og Sverige og opnår selskabet en solid position i Storbritannien, er det imidlertid ligegyldigt, om du betaler 30, 40 eller 50 for aktien. Der vil stadig være masser af potentiale i kursen.

Kort og godt
Travelmarket udbyder i perioden 22. november til 5. december 550.000 aktier af 26 kr. stykket i forbindelse med en notering på First North. Aktierne kan købes over internettet via www.travelmarket.com eller gennem banken.

Mindste tegningsbeløb er af uransagelige årsager sat til 193 stk., men af hensyn til omkostningerne ved et senere salg er det tilrådeligt at tegne aktier i portioner a 200 stk. Tegningen er 100 % garanteret af Richard Bunck. Travelmarket ventes noteret på First North med første handelsdag den 13. december.

Du kan hente et fakta-ark om virksomheden HER. En bestilt analyse om Travelmarket og udarbejdet af Aktieinfo og kan hentes HER.  

Travelmarket på vej mod First North

onsdag, 10. oktober 2007

Af Journalist Jørgen Rasmussen

Rejseportalen Travelmarket har kurs mod First North og regner med at udbyde 20 % af sine aktier til investorerne medio november. I forbindelse med udbuddet udstedes 550.000 nye aktier, hvilket bringer den samlede aktiekapital op på 2.750.000 aktier 

Børsnoteringen vil ifølge redaktionens estimater levere et bruttoprovenu på mellem 12 og 16 mio. kr. til virksomheden, som skal benyttes til virksomhedens fortsatte internationale ekspansion. Hovedaktionæren, Richard Bunck garanterer for hele tegningsbeløbet. 

Prospektet er endnu ikke offentliggjort, men vurderet ud fra de eksisterende First North-selskaber inden for nogenlunde samme forretningsområde, kan en foreløbig pris for virksomheden anslås.

Prisfastsættelse på mellem 60 og 80 mio. kr.
Travelmarket venter i år en omsætning på 23 mio. kroner og et nettooverskud på cirka 1,4 mio. kroner. Den nærmest sammenlignelige virksomhed er Jobindex, der handles til en P/E-værdi på 24 og en P/S på 6,3.

Begge virksomheder bygger deres forretningsgrundlag på en avanceret søgemaskine a la Google, som suger henholdsvis jobs og rejsetilbud ind på deres egne sites. I samme ombæring tilbydes en særlig attraktiv eksponering til de betalende annoncører, der også får tilbud om service på IT-området.

Travelmarket er et velkendt i Skandinavien og planlægger at udvide virksomheden til at blive en betydelig international søgemaskine.

Vurderer vi prisfastsættelsen ud fra den aktuelle kurs på Jobindex, vil en pris for hele Travelmarket bevæge sig i intervallet 60 til 80 mio. kr. Dermed ikke være sagt, at prisen er attraktiv, hvilket der i sagens natur ikke kan tages stilling til på indeværende tidspunkt.

Høj risiko i Internet-aktier
Men det er det værd at hæfte sig ved, at kurserne på den type virksomheder hurtigt kan dratte syd på.

Den svenske pendant til Jobindex, Svensk Internetrekrytering, blev i foråret handlet til 35 skr., men er i dag faldet til 14 skr. efter beskyldninger om uetiske annoncesalg og analytikernes påpegning af aktiens konjunkturfølsomhed.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Jobindex direkte refererede til prisen på Svensk Internetrekrytering i sin egen begrundelse for at fastsætte kursen på Jobindex til 550. Skulle Jobindex have fulgt kursen nedad i takt med Svensk Internetrekrytering, ville kursen i dag ligge på 220. 
 
Kort og godt:
Travelmarket afventer i øjeblikket Finanstilsynets godkendelse af prospektet, der ventes udsendt senest primo november. Efterfølgende ventes 550.000 nye aktier udbudt til nye investorer. Selskabet ventes senest noteret på First North medio november. Før udstedelse af nye aktier ejer Richard Bunck 70 % af virksomheden, mens den administrerende direktør Ole Stouby ejer de resterende 30 % af virksomheden. 

Red: Ovenstående version er d.d. tilrettet efter virksomhedens præcisering af en tidligere udsendt pressemeddelelse. Derudover er forventet omsætning og P/E-værdi korrigeret efter samtale med ledelsen.