Få 30 % rabat på Scandinavian Private Equity

Af journalist Jørgen Rasmussen

Er du en langsigtet investor med en investeringshorisont på 4 – 5 år, kan det betale sig at kaste et blik på Scandinavian Private Equity (SPEAS). Selskabets aktie handles i øjeblikket med en rabat på cirka 30 % set i forhold til den indre værdi, hvilket alt andet lige øger det potentielle afkast på sigt.

SPEAS har dog indtil videre ikke været særlig heldig med hverken kursudviklingen i selskabets aktie eller sine foretagne investeringer. Siden børsintroduktionen er kursen på selskabets aktie faldet fra 20.000 kroner til i skrivende stund 12.400 kroner, hvilket modsvarer et kursfald på 38 %.

Værdien af selskabets aktiver er dog kun faldet med cirka 14 %, da SPEAS under børsnedturen endnu ikke har været fuldt investeret. Således er cirka halvdelen af selskabets kapital placeret i obligationer.

Ikke desto mindre har selskabet i sit første regnskabsår 2007-08 haft et kurstab på cirka 86 mio. kroner på beholdningen af sine børsnoterede investeringer, mens der ikke er beregnet noget kurstab på de unoterede investeringer. Sammen med selskabets driftsomkostninger venter SPEAS nu et underskud i sit første regnskabsår på mellem 88 og 93 mio. kroner.

Vurdering:
Med en rabat på 30 % ser SPEAS ud som en attraktiv investering for den langsigtede investor, der kan vente 4 – 5 år med at hive gevinsten i land. Som følge af udbuds- og efterspørgselsforhold kan kursen dog på kort sigt falde yderligere, hvilket ikke nødvendigvis afspejler selskabets reelle værdier.

Den forsigtige investor kan afvente regnskabet den 22. april og derefter overveje en eventuel investering. Regnskabet vil efter alt at dømme ikke bringe ret meget nyt i forhold til selskabets nedjustering af den 14. februar 2008. Hold som udgangspunkt øje med oplysninger om aktiens indre værdi.

Siden selskabets seneste opgørelse over aktiens indre værdi, er OMXC20-indekset steget med cirka 4 %, hvilket turde indikere, at den opgjorte værdi på 17.700 kroner pr. aktie sandsynligvis ikke er helt skæv.

Forretningsområde:
SPEAS er et investeringsselskab, der primært investerer i unoterede private buy-out equity-fonde. De enkelte equity-fonde investerer i en række unoterede porteføljeselskaber med henblik på at opnå et afkast, der er højere end det generelle markedsafkast på børsnoterede værdipapirer.

Forretnings-idéen i de enkelte fonde er at sikre sig fuld kontrol over de opkøbte virksomheder og derigennem optimere drift og kapitalstruktur, hvorefter virksomheden afhændes i en forhåbentlig toptrimmet tilstand.

Historisk har den type investeringer skabt et afkast på mellem 14 og 22 % set over en 10-årig periode. Investeringshorisonten for de enkelte virksomheder er dog normalt på mellem 3 og 7 år.

I opstartsfasen har selskabet besluttet, at bruge en del af pengene på mere likvide børsnoterede fonde. På sigt er det selskabets mål at investere i cirka 10 unoterede private equity-fonde og løbende afvikle beholdningen af børsnoterede fonde.

Ultimo januar 2008 var der placeret for 179 mio. kroner i unoterede fonde og for 255 mio. kroner i noterede fonde. Kontantbeholdningen blev ultimo januar 2008 opgjort til 450 mio. kroner.

Omkostninger:
Hverken en direkte eller indirekte investering i en portefølje af unoterede selskaber er gratis. For investorerne i SPEAS fordeler omkostninger sig på en række poster:

For det første betaler SPEAS 1 % (ekskl. moms) årligt af den gennemsnitlige markedsværdi i forvaltningsomkostninger til et management-selskab, der er ejet af Amagerbanken, Jyske Bank, Nykredit, Spar Nord og Sydbank.

For det andet betaler SPEAS et resultatafhængigt gebyr på 10 % af den del del af afkastet, der ligger ud over 10 % årligt. Det årlig afkast opgøres matematisk på baggrund af de enkelte porteføljeselskabers cashflow.

For det tredje betaler SPEAS ifølge prospektet et gennemsnitligt management fee til private equity fondene på 1,5% årligt af de afgivne investeringstilsagn.

For det fjerne tilkommer der en række administrative omkostninger, hvor bl.a. løn til direktion og bestyrelse udgør 850.000 kroner årligt.

Samlet set indikerer en løselig beregning, at investorer betaler mellem 3 og 4 % i omkostninger ud af et forventet afkast på 18 – 20 %. Med andre ord går cirka 20 % af afkastet til omkostninger, hvilket ikke er unormalt inden for branchen.

Kurs og nøgletal:
Ved en kurs på 12.400 handles aktien til en indre værdi på omkring 0,7, hvilket giver en rabat på 30 %.  Ved børsintroduktionen i januar 2007 blev aktien udbudt til 20.000 kroner, hvilket efter omkostninger gav en indre værdi på cirka 19.460 kroner.

Køb og salg:
SPEAS har etableret et marketmaker-ordning med Nykredit Bank, der sikrer, at investorer kan handle mindre portioner i aktien med en begrænset forskel mellem købs- og salgspriser.

Finanskalender:
22-04-08: Årsregnskabsmeddelelse for 2007-08

Egne aktiebesiddelser:
Jørgen Rasmussens ejer ikke aktier i SPEAS

Der er lukket for kommentarer.