Kæmpeløn til Flemming Østergaard

Af jornalist Jørgen Rasmussen

Af regnskaberne fra 2004/05, 2005/06 (side 21) og 2006/07 fremgår det, at Parken har udbetalt i alt 17,7 mio. kr. til Ø som kompensation for særlige opgaver. Det er karakteristisk, at beløbet er stigende år for år.

Derudover kommer selve honoraret som bestyrelsesformand. Beløbet opgives ikke specifikt, men det samlede beløb til den 7 mand store bestyrelse udgør i 2005/06 8.534.000 kroner. Heraf må det formodes, at Østergaard hæver et honorar betydeligt over gennemsnittet på 1,2 mio. kr.

Set i forhold til, at virksomheden har en omsætning i 2005/06 på 539 mio. kroner, er 8,5 mio. kr. et eksorbitant højt honorar til bestyrelsen. Blot til sammenligning kan det nævnes, at Novo Nordisk samme år udbetalte 4,2 mio. kroner i honorar til bestyrelsen.

Heraf gik 0,2 mio. kr. til bestyrelsesformand Mads Øvlisen. Det bør i den sammenhæng nævnes, at Novo Nordisk i 2006 havde en omsætning på 38,7 mia. kroner og et nettooverskud på 6,5 mia. kroner. Med andre ord er Novos omsætning 71 gange større end Parkens omsætning, mens overskuddet er 159 gange større. På den baggrund kan det være svært at forstå aflønningen af bestyrelsen.

Også aflønningen af direktionens to medlemmer ses at være ganske høj. Parken har i regnskabet for 2005/06 udbetalt 6.096.000 kroner i honorar til to direktionsmedlemmer, hvilket giver en gennemsnitlig løn på 3 mio. kr. Til sammenligning aflønnes den 6 mand store direktion i Novo med gennemsnitligt 3,5 mio. kroner.

Noget kunne tyde på, at både bestyrelse og direktion er blevet udstyret med et ”hold kæft-bolsje.

Det er bemærkelsesværdigt, at ovennævnte udspecificeringer af honorarer til bestyrelse og direktion ikke er offentliggjort i 2006/07-regnskabet.

Balancen
Kaster vi blikket på selskabets seneste offentliggjorte balance, finder vi en del faresignaler.

Et klassisk faresignal er eksempelvis størrelsen af de immaterielle aktier, der i Parkens seneste regnskab udgør 637 mio. kroner. Til sammenligning udgør egenkapitalen 766 mio. kroner. Med andre ord er næsten hele egenkapitalen bundet op i mere eller mindre luftige aktiver, som kan være svære at værdisætte.

På samme måde virker et varelager på 607 mio. kroner som en usikkerhedsfaktor, hvor der kan vise sig behov for betydelige afskrivninger. Alene det forhold, at varelageret næsten udgør samme størrelse som egenkapitalen udgør et faresignal.

Selskabets eksponering inden for ejendomsmarkedet, der samlet udgør 1.448 mio. kr., virker ligeledes en anelse problematisk. Med faldende ejendomspriser kan selskabet være tvunget til betydelige nedskrivninger, hvilket øger risikoen for teknisk insolvens og efter al sandsynlighed reducerer bankernes lånevillighed.

I den forbindelse er det værd at notere sig, at Parkens gæld til banker og kreditinstitutter udgør 1.751 mio. kroner, hvilket koster relativt meget i renteudgifter.

I 3. kvartal kom Parken således af med 39 mio. kroner i finansielle udgifter mod 11 mio. kroner året før. Simpel hovedregning afslører, at hvis Parken skal betale 8 % i rente, giver det en renteudgift på 140 mio. kroner, hvilket alt andet lige vil belaste koncernens indtjeningsevne ganske betydeligt.

Samtidig har koncernen i indeværende år ikke været i stand til at skabe et positivt cashflow fra driften. Primo året havde Parken en pengekasse på 101 mio. kroner, hvilket ved udgangen af 3. kvartal 2008 er reduceret til 14 mio. kroner. Det er altså ikke sikkert, at koncernen kan skaffe penge nok fra driften til også at afdrage på lånene.

Fitness.dk
Et interessant kapitel i koncernens ekspansionstrang er erhvervelsen af Fitness.dk, som fandt sted i 2006 til en pris af 300 mio. kroner ekskl. den eksisterende gæld i selskabet. Inkl. rentebærende gæld var købssummen på 421 mio. kroner.

Ved opkøbet i 2006 meddelte Parken, at de forventede en omsætning på 300 mio. kr. årligt i fitness-kæden. EBITDA blev estimeret til 50 mio. kr., mens EBIT blev anslået til 35 mio. kr. Koncernen havde altså regnet med en EBIT-marginal på 12 %.

Af koncernens regnskab for 3. kvartal 2008 fremgår det, at EBIT-overskuddet (før amortiseringer) er opgjort til 13 mio. kr. mens omsætningen er angivet til 310 mio. kroner. Estimerer vi et årsresultat derudfra, får vi en omsætning på cirka 410 mio. kr. og et EBIT-overskud på 17 mio. kr.

Dermed får vi en tilnærmet EBIT-marginal på 4 %. Altså temmelig langt fra den prognose, som Parken kom med ved købet af Fitness.dk.

Endnu værre ser erhvervelsen af Fitness.dk ud, når vi indregner en forrentning af købesummen på 300 mio. kr. En hurtig udregning afslører, at Fitness.dk leverer et betydeligt underskud her to år efter købet. Beregninger antyder således et reelt årligt underskud på 20 – 30 mio. kr.

Resultatet vil uvægerligt blive betydelige nedskrivninger på værdien af Fitnes-kæden.

Blev Fitness.dk sat til salg i dag, ville kæden sandsynligvis ikke kunne indbringe mere end halvdelen af købsprisen.

En forklaring på miseren kunne være fremkomsten af en ny discount-kæde, Fitnessworld, der kun kræver 229 kroner månedligt, ingen binding og begrænset indskud. Til sammenligning beregner Fitness.dk sig et månedsgebyr på 399 kroner.

Der er lukket for kommentarer.